SYRIA: Syria-15

Roman-era ruins at Palmyra.

Roman-era ruins at Palmyra.